• banner1

Biz hakda

TENDA ÇYKYNYLD DÜN. .INI GEL. .N

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“TENDA Lighting” 2013-nji ýyldan başlap, yşyklandyryjy zawodyň ýerine yşyklandyryş zawody bolup, özüni ýokary hilli çyralar bilen üpjün etmek, adamlara görüş rahatlygy, duýgy kanagatlylygy, aýdyň we täsirli ýagtylyk duýgusyny bermek üçin özüni bagyşlaýar.TENDA tehnologiýa, duýgy, tebigat, dizaýn we yşyklandyryş sungatyny aňladýar.

Hünärmen öndüriji hökmünde öz gözleg we gözleg toparymyz bar, önümleriň 90% -i öz moduly.Oňaýly, amatly we gözellikli yşyklandyryjylaryň dizaýnyna aýratyn üns berýäris.Daş görnüşiniň, gurluşynyň, optikasynyň we elektrik dizaýnyny öz içine alýar.

Asyl gaplanan LED çiplerini ulanýarys, sferany birleşdirmek arkaly synag edilen her partiýa.Lightagtylygyň paýlanyşyny, şöhle burçuny, intensiwligini, UGR tablisasyny barlamak üçin fotometrik synag edilen ähli önümler.TENDA-dan her gowşuryş, 100% ýakylýan synagy 6 ~ 12 sagat we ähli materiallary barlamagy kepillendirýäris.
Yşyklandyryş diňe bir giňişligi yşyklandyrmak bilen çäklenmän, giňişlik, adamlar we daşky gurşaw arasynda deňagramlylygy döredýär.Adamlaryň durmuşy başdan geçirmeginde we düşünmeginde möhüm rol oýnaýar.Binalar we desgalar tebigy ýa-da emeli usulda ýakylýarmy, yşyklandyryş töweregimizdäki binalardaky gözelligi görmäge we baha bermäge mümkinçilik berýän serişdedir.Biziň borjumyz hil we diňe laýyklyga däl-de, yşyklandyryşa üns berýäris.

ÖNÜMLER WE GURNAMALAR

Şahadatnama

LVD GYSGAÇA LUMINAIRLER
EMC Yşyk çyrasy
EMC GYSGAÇA LUMINAIRLER
TUV LVD ÇYKAN LUMINAIRLER
ERP GYSGAÇA HASABAT
ETL “Luminaires” -i taşlady
ROHS
Jadyly EMC şahadatnamasy

Sergi

Tehnologiýa

TENDA-daky T medeniýeti tehnologiýa tarapyndan hil gözegçiligini aňladýar. Biz özboluşly gaplanan LED çipleri ulanýarys, her partiýa sferany birleşdirmek arkaly synag edilýär.Lightagtylygyň paýlanyşyny, şöhle burçuny, intensiwligini, UGR tablisasyny barlamak üçin fotometrik tarapyndan barlanan ähli önümler. TENDA-dan her gezek eltip bermek, 6 ~ 12 sagat 100% ýanma synagyny we ähli materiallary barlamagy kepillendirýäris.

Duýgy

TENDA-daky E medeniýeti duýgyny aňladýar.Gurlan gurşaw arkaly bilime we duýga täsir etmegiň iň ýönekeý usullaryndan biri, içerki yşyklandyryşy dolandyrmakdyr.Reňk temperaturasy we yşyklandyryş ýaly yşyklandyryş aýratynlyklary, köp adamyň özüni alyp barşyna we duýgusyna täsir edýändigi görkezildi.

Tebigat

Adam tebigaty hemişe söýýär, TENDA-daky N medeniýeti tebigaty aňladýar.Onlyeke-täk ajaýyp ýagtylyk gün şöhlesidir, TENDA adamlara gün şöhlesini iň ýakynlaşdyrmaga üns beriň.

Dizaýn

TENDA-daky D medeniýeti dizaýny aňladýar.Oňaýly, ynandyryjy we gözellikli çyraçylaryň dizaýnyna aýratyn üns berýäris.Daş görnüşiniň, gurluşynyň, optikasynyň we elektrik dizaýnyny öz içine alýar.

Sungat

TENDA-daky medeniýet, yşyklandyryş sungatyny aňladýar.Yşyklandyryş diňe bir giňişligi ýakmak bilen çäklenmän, giňişlik, adamlar we daş-töweregi deňagramlylygy döredýär.Adamlaryň durmuşy başdan geçirmeginde we düşünmeginde möhüm rol oýnaýar.Binalar we desgalar tebigy ýa-da emeli usulda ýakylsa-da, yşyklandyryş töweregimizdäki binalardaky gözelligi görmäge we baha bermäge mümkinçilik berýän serişdedir. Biziň borjumyz hil we biz diňe bir laýyk däl-de, yşyklandyryşa üns berýäris.